Visuminformation

Visuminformation

 •  
   
  Skandinaviska medborgare behöver inte visum för att resa som turist i Israel upp till 90 dagar. Dock erfordras ett pass som är giltigt minst 6 månader efter hemresedag.
   
  Osäker på om du behöver visum? Klicka här 
   
  Vilken typ av visum behöver du?
   

   

  Visum 
  Israels inrikesminister ansvarar för stiftandet av de lagar som anger villkoren för inresa till Israel (lagen om återvändande, 5710 - 1950, och Lagen om inresa till Israel, 5712 - 1952). Befogenhet att genomföra dessa lagar utomlands delegerades till utrikesministern (Official Announcements Gazette 255 of October 16, 1952) och till Israels beskickningar i utlandet (Official Announcements Gazette 2465 of October 7, 1978).

  Israel har avtal om viseringsfrihet med många länder: 
  Medborgare från följande länder behöver inte visum för att resa till Israel.pdf
   
  Ta reda på om du behöver inresevisum till Israel innan du kontaktar ambassaden. Det är viktigt att betona att viseringsfrihet endast gäller för besöksvisum och pass (gäller ej för laissez-passer). 

  Nedan visas visum och hur man ansöker om dem:
   
   
  g. B/2 Besöksvisum 
  B/2 visum ges till den som vill stanna i Israel en kortare tid (för besök, turism, affärsmöte eller för studier vid en hebreisk ulpan). Den som reser in i Israel med ett B/2 visum har ej tillåtelse att arbeta i staten Israel. 

  B/2 visum är giltigt upp till tre månader från dagen för utfärdandet. Vistelsens varaktighet kommer att bestämmas av gränspolisen. En besökare som vill förlänga sitt besök kan lämna in en ansökan på ett av inrikesministeriets regionala folkbokföringskontor. 

  För att beviljas detta visum måste du presentera följande:
   
  ·        Pass/resedokument (original) som är giltigt minst sex månader efter vistelseperioden i Israel.
  ·        Ifylld och undertecknad ansökningsblankett om inresevisum till Israel (klicka här för att ladda ner ansökningsblankett).
  ·        Kopia av permanent uppehållstillstånd som är giltigt minst sex månader efter vistelseperioden i Israel.
  ·        Personbevis (detaljerat) från Skatteverket på engelska som visar när du flyttade till/från Sverige. 
  ·        En kopia av sökandens pass/resedokument.
  ·        Bevis på att sökanden har tillräckliga ekonomiska medel för besök i Israel (bankkontoutskrift som visar de senaste 3 månaderna).
  ·        Intyg från arbetsgivare om anställning. 
  ·        Kopia av en T/R flygbiljett till Israel (kopia av en bokning räcker).
  ·        Två nytagna foton i passfotostorlek - 5x5 cm i färg
  ·        Betalning av avgiften - Konsulära tjänster - avgifter 2016 (Om ni måste komma till ambassaden ta med exakt belopp då våra möjligheter att ge växel är begränsade)
  ·        Om vi behöver fler uppgifter kontaktar vi er.
   

  a. Immigrationsvisum 
  Lagen om återvändande, 5710 - 1950 bestämmer rätten för varje jude att immigrera till Israel. Lagen är ett uttryck för sambandet mellan det judiska folket och sitt hemland. Judar som återvänder till Israel anses vara personer som varit borta- eller vars förfäder varit borta - från Israel, och som nu återvänder till sitt hemland. Lagen säger; "En jude är en person som är född av en judisk mor, eller som har konverterat till judendomen och inte tillhör någon annan religion."
   
  Enligt en överenskommelse mellan Israels regering och The Jewish Agency hanterar den senare den judiska invandringen (aliya) till Israel. Jewish Agency granskar kandidater, ger råd och vägledning, ser till att de nya immigranterna absorberas av samhället, hänvisar till immigrantcentrum, skolor och lärosäten, arbetsgivare etc. En aliya-representant för Jewish Agency som rekommenderat en persons invandring överför sedan ansökan tillsammans med en skriftlig rekommendation till en officiell representant för staten Israel.

  Enligt lag kan endast en diplomat/konsulär representant utfärda immigrantvisum till Israel. Därför granskas ansökan och rekommendationen från aliya-kontorets företrädare av denna representant. Den diplomatiska/konsulära företrädaren kan begära ytterligare information, både från den sökande och från aliya-kontorets representant. Om det finns tvivel kan den diplomatiska/konsulära representanten överföra ansökan till utrikesministeriets konsulära avdelning för ett beslut. 

  De som är intresserade av att påbörja processen att immigrera till Israel bör kontakta Jewish Agency’s lokala aliya-representant, som ansvar för det område där du är bosatt. För att få information om hur man kontaktar en aliya-representant, se kapitlet 
  Allmän information. 


  b. A/1 Visum för tillfälligt uppehållstillstånd (berättigar invandring enligt Lagen om återvändande) 
  Ett A/1 Visum för tillfälligt uppehållstillstånd ges till en person som är berättigad att immigrera (aliya) och som godkänts avJewish Agency’s aliya-representant och vars ansökan har granskats och godkänts av en diplomatisk/konsulär företrädare vid Israels ambassad. 


  c. A/2 Studentvisum 
  Detta visum beviljas till den som vill studera i Israel i grund-och gymnasieskolor, högskolor och akademiska institutioner, yeshivot och Jewish Agency’s ungdomsinstitutioner. Visumet är giltigt i upp till ett år och för flera in- och utresor. Innehavare av detta visum får inte arbeta i Israel. 

  Observera: En minderårig kommer ej beviljas visum utan ett skriftligt medgivande från båda föräldrarna eller hans/hennes vårdnadshavare. 

  För att beviljas studentvisum vänligen skicka/lämna in följande: 

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett om inresevisum till Israel (
  klicka här för att ladda ner ansökningsblankett).
  • Två nytagna foton i passfotostorlek - 35x45
  • Antagningsbesked från godkänt lärosäte i Israel. 
  • Bevis för att den studerande har ekonomiska medel att betala för sina studier och uppehälle under hela sin vistelse i Israel. 
  • Pass/resehandling med minst ett års giltighetstid, förutsatt att hans/hennes land har diplomatisk representation i staten Israel. Om det inte finns någon sådan representation i Israel, måste passet vara giltigt för hela studieperioden samt för ytterligare sex månader efter att studierna avslutats
   - 
  Konsulära tjänster - avgifter 2016 (Om ni måste komma till ambassaden ta med exakt belopp då våra möjligheter att ge växel är begränsade)
   

  d. A/3 Prästvisum
  Detta visum ges till präster som avser att utföra sina prästerliga åtaganden bland religiösa samfund i Israel, i enlighet med inbjudan av en erkänd religiös institution i Israel. En präst som åker till Israel för ett besök och ansöker om besöksvisum kommer att erhålla ett vanligt B/2 visum.
   
  Endast inrikesministeriet har befogenhet att bevilja ett A/3 visum. Ansökan ska lämnas in i Israel av den religiösa institution som har bjudit in prästen. Ambassaden kommer endast att utfärda visumet om inrikesministeriet på förhand har gett sitt godkännande. Giltighetstiden för visumet kommer vara i enlighet med inrikesministeriets riktlinjer, med möjlighet till förlängning endast i Israel. 

  Om visumet godkänns av inrikesministeriet kommer visumet att utfärdas av ambassaden vid tillhandahållandet av följande: 

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett om inresevisum till Israel (
  klicka här för att ladda ner ansökningsblankett).
  • Ett giltigt pass. 
  • Betalning av avgiften  - 
  Konsulära tjänster - avgifter 2016 (Om ni måste komma till ambassaden ta med exakt belopp då våra möjligheter att ge växel är begränsade)
  • Två nytagna foton i passfotostorlek - 35x45

   
  e. A/4 visum - för makar och barn till mottagare av A/2 eller A/3 visum 
  Detta visum beviljas för makar och minderåriga barn till mottagare av A/2 eller A/3 visum. 
  Visumet kommer att utfärdas på följande villkor:  

  • Sökanden är make/maka och/eller minderårigt barn till en person som beviljats ett A/2 eller A/3 visum. 
  • En ansökningsblankett om ett A/4 visum har fyllts i och undertecknats och bifogats till visumansökan för den person som de följer med (
  klicka här för att ladda ner ansökningsblankett).
  • Betalning av konsulär avgift - Konsulära tjänster - avgifter 2016 (Om ni måste komma till ambassaden ta med exakt belopp då våra möjligheter att ge växel är begränsade)
  ·        Två passfoton
   

  f. B/1 Arbetsvisum 
  Detta visum är för en person vars vistelse i Israel är godkänd för en begränsad tidsperiod med syfte att arbeta. Detta visum ges bland annat till specialister och konstnärer av olika slag och beviljas endast med godkännande från inrikesministeriet i Israel. 
   
  Den sökande betalar visumavgiften när han lämnar in ansökningsblanketten till ett av inrikesministeriets folkbokföringskontor.
   
  Efter att visumansökan blivit godkänd av inrikesministeriet utfärdar ambassaden ett B/1 visum efter att den sökande har intervjuats samt tillhandahållit följande:

  1. Ett vidimerat intyg om gott uppförande. 
  2. Läkarintyg och blodprovsresultat från en av ambassaden godkänd läkarklinik/sjukhus. (Läkarintyget skall bland annat omfatta normala testresultat för tuberkulos, hepatit och aids).
  3. Upplysning om att fingeravtryck har tagits (staten Israel har börjat ta ett fingeravtryck från utländsk arbetskraft som reser in i landet för att arbeta) samt ett fotografi.
  4. Ifylld visumansökan (
  klicka här för att ladda ner ansökningsblankett).
  5. Två passfoton.
  6. Detaljerat personbevis med apostille-stämpel.

  Giltighetstiden för B/1 Arbetsvisum sker i enlighet med inrikesministeriets riktlinjer. Arbetstagaren måste resa in i Israel inom den tid som anges i visumet och stanna i landet enligt den tidsperiod som anges i visumet. En person som erhåller sådan visering kan ansöka hos ett av inrikesministeriets folkbokföringskontor om förlängning av visumet.
   
   
  Vänligen notera: 
  1. Konsuln kan begära ytterligare handlingar. 
  2. Eftersom avgiften tas för att handlägga ansökan, kommer det inte att återbetalas till sökanden om att visering inte utfärdas av någon anledning.  
   
   
   
 •