Befolkningsregistret

Befolkningsregistret

 •   Utdrag ur befolkningsregistret
 •  
   

  1. Ansökningsblanketter om utdrag ur folkbokföringsregistret/personbevis/dödsattest/in- och utreseutdrag


  För att erhålla något av ovanstående utdrag måste en ansökan fyllas i och lämnas in till ambassadens konsulära avdelning (klicka här för att ladda ner ansökningsblankett).

   

  Tjänsten är avgiftsfri såvida inte apostille krävs. För konsulära avgifter se Konsulära tjänster - avgifter 2016

  Om personbeviset önskas på engelska måste en ansökningsblankett för detta lämnas in i förväg.
  Utdrag ur ovanstående register tar 4 - 6 veckor. Kontakta ambassadens Konsulära avdelning efter denna tid för att höra om ditt utdrag har kommit.
   
  2.Intyg om israeliskt medborgarskap eller avsaknad av medborgarskap
  Israeliska medborgare har enligt Lagen om medborgarskap §15, 5712 - 1952  (Konsoliderad version), rätt att erhålla intyg från inrikesministeriet som styrker hans/hennes israeliska medborgarskap. Intyget kan erhållas på hebreiska och engelska samt med datum då medborgarskap beviljades. Önskas intyg med datum för beviljat medborgarskap, måste detta meddelas separat.
  Lokala myndigheter kräver i vissa fall att medborgarskap kan styrkas, ett giltigt israeliskt pass är inte alltid tillräckligt.

  För att erhålla ett intyg som styrker israeliskt medborgarskap eller avsaknad av medborgarskap direkt från det israeliska inrikesministeriet, måste en ansökan fyllas i och skickas in till ambassadens Konsulära avdelning. Klicka här för att ladda ner ansökningsblankett.
   
  Vänligen bifoga en fotokopia av passet för den sökande samt den konsulära avgiften. För konsulära avgifter se Konsulära tjänster - avgifter 2015
  Obs: Alla fält måste fyllas i i blanketten. Dra ett streck i de fält där informationen är irrelevant för att påvisa detta och att det därför inte fyllts i.

  Intyget är vanligtvis färdigt inom 8-12 veckor.
   
  3. Utdrag ur brottsregistret eller därmed jämförlig handling
  En person som varit bosatt i Israel en tid och av ett annat lands regering eller utländsk myndighet ombeds uppvisa utdrag från brottsregistret eller därmed jämförlig handling som styrker att han/hon är ostraffad, kan ansöka om detta hos den israeliska polisen genom Israels ambassad. Utdraget ges enligt lag inte till sökanden utan skickas direkt till den myndighet som begärt det. Utdraget utfärdas av israeliska polisen.
   
  För att kunna ansöka om ovan nämnda utdrag ska följande handlingar lämnas in personligen till den Konsulära avdelningen på ambassaden:
   
  Ifylld och undertecknad ansökningsblandett för utdrag ur brottsregistret (klicka här för att ladda ner ansökningsblankett).
   
  En fotokopia av sökandens pass.
   
  Fullständiga uppgifter om den myndighet som begärt intyget, samt namn på en kontaktperson.
   
  Om apostille krävs, måste avgift för detta bifogas. För konsulära avgifter se Konsulära tjänster - avgifter 2016
   
  Efter att ansökninghandlingarna tagits emot av ambassaden tar det 4 - 8 veckor innan det är färdigt. Det skickas då direkt med rek till den myndighet som begärt intyget. Efter 4 veckor går det bra att kontakta ambassadens KJonsulära avdelning för att höra efter om intyget är färdigt.
   
  4. Namn- och adressupplysning
  För att hitta en adress eller för att ta reda på det exakta namnet på en person som är folkbokförd i Israel, vänligen lämna in två exemplar av blanketten "Ansökan om utdrag ur folkbokföringsregistret" (klicka här för att ladda ner ansökningsblankett)
   
  En avgift tas ut för denna tjänst Konsulära tjänster - avgifter 2016
   
  5. Begäran om information om en resande
  För att kunna få information om en resande, v g fyll i blanketten "Request for Information on a Traveler" och vidarebefordra den underskriven till ambassadens konsulära avdelning. Begäran kommer att vidarebefordras till myndigheten i fråga i Israel.